3 1/2 Year Torah Reading

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabbat Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
1 4/1/2017 Gen 1 Josh 1-4 Ps 1 Mat 1 – 2:18
1 4/8/2017 Gen 2 Josh 5-7 Ps 2-3 Mat 2:19 – 4:25
1 4/15/2017 Gen 3 Josh 8-9 Ps 4-6 Mat 5
1 4/22/2017 Gen 4 Josh 10-11 Ps 7-8 Mat 6 – 7:12
1 4/29/2017 Gen 5 Josh 12-14 Ps 9 Mat 7:13 – 8:34
1 5/6/2017 Gen 6 Josh 15 Ps 10-12 Mat 9
1 5/13/2017 Gen 7 Josh 16-18 Ps 13-17 Mat 10
1 5/20/2017 Gen 8 Josh 19-20 Ps 18 Mat 11 – 12:21
1 5/27/2017 Gen 9 Josh 21-22 Ps 19 Mat 12:22 – 13:23
1 6/3/2017 Gen 10 Josh 23-24 Ps 20-22 Mat 13:24 – 14:21
1 6/10/2017 Gen 11 Judges 1-2 Ps 23-25 Mat 14:22 – 15:39
1 6/17/2017 Gen 12 Judges 3-4 Ps 26-28 Mat 16 – 17:2
1 6/24/2017 Gen 13 Judges 5-6 Ps 29-30 Mat 17:22 – 18:35
1 7/1/2017 Gen 14 Judges 7-8 Ps 31-32 Mat 19 – 20:16
1 7/8/2018 Gen 15-16 Judges 9 Ps 33-34 Mat 20:17 – 21:22
1 7/15/2017 Gen 17 Judges 10-11 Ps 35 Mat 21:23 – 22:22
1 7/22/2017 Gen 18 Judges 12-13 Ps 36-37 Mat 22:23 – 23:39
1 7/29/2017 Gen 19 Judges 14-15 Ps 38-40 Mat 24
1 8/5/2017 Gen 20 Judges 16-17 Ps 41-44 Mat 25
1 8/12/2017 Gen 21 Judges 18-19 Ps 45-47 Mat 26
1 8/19/2017 Gen 22-23 Judges 20-21 Ps 48 Mat 27
1 8/26/2017 Gen 24 1 Sam 1-20 Ps 49-5 Mat 28 – Mark 1-28
1 9/2/2017 Gen 25 1 Sam 3-5 Ps 51-54 Mark 1:29 – 2:28
1 9/9/2017 Gen 26 1 Sam 6-8 Ps 55-56 Mark 3 -4:23
1 9/16/2017 Gen 27 1 Sam 9-11 Ps 57-58 Mark 4:24 – 5:34
1 9/23/2017 Gen 28 1 Sam 12-13 Ps 59-62 Mark 5:35 – 6:32
1 9/30/2017 Gen 29 1 Sam 14-15 Ps 63 Mark 6:33 – 7:23
1 10/7/2017 Gen 30 1 Sam 16-17 Ps 64 Mark 7:24 – 8:38
1 10/14/2017 Gen 31 1 Sam 18-19 Ps 65-67 Mark 9
1 10/21/2017 Gen 32 1 Sam 20-2 1 Ps 68 Mark 10
1 10/28/2017 Gen 33 1 Sam 22-24 Ps 69 Mark 11 – 12:17
1 11/4/2017 Gen 34 1 Sam 25-27 Ps 70 Mark 12:18 – 13:37
1 11/11/2017 Gen 35 1 Sam 28-30 Ps 71 Mark 14:1-31
1 11/18/2017 Gen 36 1 Sam 31 Ps 72-75 Mark 14:32-72
1 11/25/2017 Gen 37 2 Sam 1-2 Ps 76-77 Mark 15
1 12/2/2017 Gen 38 2 Sam 3 Ps 78 Mark 16 – Luke 1:26
1 12/9/2017 Gen 39 2 Sam 4-7 Ps 79 Luke 1:27-80
1 12/16/2017 Gen 40 2 Sam 8-10 Ps 80-81 Luke 2
1 12/23/2017 Gen 41 2 Sam 11-12 Ps 82-84 Luke 3 – 4:30
1 12/30/2017 Gen 42 2 Sam 13-14 Ps 85 Luke 4:31 – 5:39
1 1/6/2018 Gen 43 2 Sam 15-16 Ps 86-87 Luke 6
1 1/13/2018 Gen 44 2 Sam 17-18 Ps 88 Luke 7
1 1/20/2018 Gen 45 2 Sam 19 Ps 89 Luke 8:1-48
1 1/27/2018 Gen 46 2 Sam 20-21 Ps 90-92 Luke 8:49 – 9:50
1 2/3/2018 Gen 47 2 Sam 22-23 Ps 93 Luke 9:51 – 10:42
1 2/10/2018 Gen 48 2 Sam 24 Ps 94-98 Luke 11
1 2/17/2018 Gen 49 1 Kings 1 Ps 99-102 Luke 12
1 2/24/2018 Gen 50 1 Kings 2 Ps 103-104 Luke 13 – 14:11
1 3/3/2018 Ex 1 1 Kings 3-4 Ps 105 Luke 14:12 – 15:32
1 3/10/2018 Ex 2 1 Kings 5-6 Ps 106 Luke 16-17
1 3/17/2018 Ex 3 1 Kings 7 Ps 107 Luke 18

 

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabot Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
2 3/24/2018 Ex 4 1 Kings 8 Ps 108 Luke 19
2 3/31/2018 Ex 5 1 Kings 9-10 Ps 109 Luke 20
2 4/7/2018 Ex 6 1 Kings 11-12 Ps 110-111 Luke 21
2 4/14/2018 Ex 7 1 Kings 13-14 Ps 112-114 Luke 22:1-38
2 4/21/2018 Ex 8 1 Kings 15-16 Ps 115-117 Luke 22:39-71
2 4/28/2018 Ex 9 1 Kings 17-18 Ps 118 Luke 23:1-49
2 5/5/2018 Ex 10-11 1 Kings 19 Ps 119:1-74 Luke 23:50 – 24:53
2 5/12/2018 Ex 12 1 Kings 20 Ps 119:75-131 John 1
2 5/19/2018 Ex 13 1 Kings 21-22 Ps 119:132-176 John 2-3
2 5/26/2018 Ex 14 Isaiah 1-3 Ps 120 John 4:1-42
2 6/2/2018 Ex 15 Isaiah 4-7 Ps 121 John 4:43 – 5:29
2 6/9/2018 Ex 16 Isaiah 9-11 Ps 122 John 5:30 – 6:27
2 6/16/2018 Ex 17-18 Isaiah 12-14 Ps 123-128 John 6:28-71
2 6/23/2018 Ex 19 Isaiah 15-19 Ps 129-131 John 7
2 6/30/2018 Ex 20 Isaiah 20-23 Ps 132-134 John 8
2 7/7/2018 Ex 21 Isaiah 24-27 Ps 135 John 9
2 7/14/2018 Ex 22 Isaiah 28-29 Ps 136-138 John 10
2 7/21/2018 Ex 23 Isaiah 30-33 Ps 139 John 11
2 7/28/2018 Ex 24 Isaiah 34-36 Ps 140-143 John 12
2 8/4/2018 Ex 25 Isaiah 37-39 Ps 144-145 John 13
2 8/11/2018 Ex 26 Isaiah 40-42 Ps 146 John 14-15
2 8/18/2018 Ex 27 Isaiah 43-45 Ps 147 John 16-17
2 8/25/2018 Ex 28 Isaiah 46-49 Ps 148 John 18
2 9/1/2018 Ex 29 Isaiah 50-54 Ps 149-151 John 19
2 9/8/2018 Ex 30 Isaiah 55-58 Prov 1 John 20-21
2 9/15/2018 Ex 31 Isaiah 59-62 Prov 2 Acts 1
2 9/22/2018 Ex 32 Isaiah 63-65 Prov 3 Acts 2
2 9/29/2018 Ex 33 Isaiah 66 Prov 4-5 Acts 3
2 10/6/2018 Ex 34 Jer 1-2 Prov 6 Acts 4
2 10/13/2018 Ex 35 Jer 3-4 Prov 7 Acts 5
2 10/20/2018 Ex 36 Jer 5-6 Prov 8 Acts 6 – 7:22
2 10/27/2018 Ex 37 Jer 7-9 Prov 9-10 Acts 7:23-60
2 11/3/2018 Ex 38 Jer 10-12 Prov 11 Acts 8
2 11/10/2018 Ex 39 Jer 13-15 Prov 12 Acts 9
2 11/17/2018 Ex 40 Jer 16-18 Prov 13 Acts 10
2 11/24/2018 Lev 1-2 Jer 19-21 Prov 14 Acts 11
2 12/1/2018 Lev 3 Jer 22-23 Prov 15 Acts 12
2 12/8/2018 Lev 4 Jer 24-25 Prov 16 Acts 13
2 12/15/2018 Lev 5 Jer 26-28 Prov 17 Acts 14
2 12/22/2018 Lev 6 Jer 29-31 Prov 18 Acts 15
2 12/29/2018 Lev 7 Jer 32-33 Prov 19 Acts 16
2 1/5/2019 Lev 8 Jer 34-36 Prov 20 Acts 17
2 1/12/2019 Lev 9 Jer 37-39 Prov 21 Acts 18
2 1/19/2019 Lev 10 Jer 40-43 Prov 22 Acts 19
2 1/26/2019 Lev 11 Jer 44-46 Prov 23 Acts 20
2 2/2/2019 Lev 12 Jer 47-48 Prov 24 Acts 21
2 2/9/2018 Lev 13 Jer 49-50 Prov 25 Acts 22
2 2/16/2019 Lev 14 Jer 51 Prov 26 Acts 23
2 2/23/2018 Lev 15 Jer 52 Prov 27-28 Acts 24
2 3/2/2019 Lev 16 Ezek 1-3 Prov 29 Acts 25

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabbat Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
3 3/9/2019 Lev 17 Ezek 4-6 Prov 30 Acts 26
3 3/16/2019 Lev 18 Ezek 7-9 Prov 31 Acts 27
3 03/23/19 Lev 19 Ezek 10-13   Acts 28
3 03/30/19 Lev 20 Ezek 14-16   Jacob 1 – 2:13
3 04/06/19 Lev 21 Ezek 17-19   Jacob 2:14 – 3:18
3 04/13/19 Lev 22 Ezek 20-22   Jacob 3:19 – 5:20
3 04/20/19 Lev 23 Ezek 23-25 1   Peter 1-2
3 04/27/19 Lev 24 Ezek 26-28   1 Peter 3-4
3 05/04/19 Lev 25 Ezek 29-32   1 Peter 5 & 2 Peter 1
3 05/11/19 Lev 26 Ezek 33-36   2 Peter 2-3
3 05/18/19 Lev 27 Ezek 37-39   1 John 1-2
3 05/25/19 Num 1 Ezek 40-42   1 John 3-4
3 06/01/19 Num 2 Ezek 43-46   1 John 5 & 2 John 1
3 06/08/19 Num 3 Ezek 47-48 Job 1-2 3 John 1 & Jude
3 06/15/19 Num 4   Job 3-6 Hebrews 1-2
3 06/22/19 Num 5   Job 7-10 Hebrews 3-4
3 06/29/19 Num 6   Job 11-14 Hebrews 5-6
3 07/06/19 Num 7   Job 15-18 Hebrews 7-8
3 07/13/19 Num 8   Job 19-21 Hebrews 9
3 07/20/19 Num 9   Job 22-25 Hebrews 10
3 07/27/19 Num 10   Job 26-29 Hebrews 11
3 08/03/19 Num 11   Job 30-32 Hebrews 12-13
3 08/10/19 Num 12   Job 33-35 Romans 1
3 08/17/19 Num 13   Job 36-38 Romans 2
3 08/24/19 Num 14   Job 39-42 Romans 3
3 08/31/19 Num 15   Daniel 1-3 Romans 4-5
3 09/07/19 Num 16   Daniel 4-6 Romans 6-7
3 09/14/19 Num 17   Daniel 7-9 Romans 8
3 09/21/19 Num 18   Daniel 10-12 Romans 9
3 09/28/19 Num 19 Hosea 1-2 So of So 1-5 Romans 10-11
3 10/05/19 Num 20 Hosea 3-7 So of So 6-8 Romans 12-13
3 10/12/19 Num 21 Hosea 8-14   Romans 14-15
3 10/19/19 Num 22 Ruth 1-4   Romans 16
3 10/26/19 Num 23 Joel 1-3 Lam 1 1 Corin 1
3 11/02/19 Num 24 Amos 1-4 Lam 2 1 Corin 2-3
3 11/09/19 Num 25 Amos 5 Lam 3 1 Corin 4-5
3 11/16/19 Num 26 Amos 6-9 Lam 4-5 1 Corin 6
3 11/23/19 Num 27 Obadiah Eccl 1-4 1 Corin 7
3 11/30/19 Num 28 Jonah 1-4 Eccl 5-7 1 Corin 8-9
3 12/07/19 Num 29 Micah 1-3 Eccl 8-10 1 Corin 10
3 12/14/19 Num 30 Micah 4-7 Eccl 11-12 1 Corin 11
3 12/21/19 Num 31 Nahum 1-3 Esther 1-2 1 Corin 12
3 12/28/19 Num 32   Esther 3-10 1 Corin 13-14
3 01/04/20 Num 33   Ezra 1-2 1 Corin 15
3 01/11/20 Num 34   Ezra 3-7 1 Corin 16 & 2 Corin 1
3 01/18/20 Num 35   Ezra 8-10 2 Corin 2-3
3 01/25/20 Num 36   Neh 1-4 2 Corin 4-5
3 02/01/20 Deut 1   Neh 5-7 2 Corin 6-7
3 02/08/20 Deut 2   Neh 8-10 2 Corin 8-9
3 02/15/20 Deut 3 Haggai Neh 11-13 2 Corin 10-11
3 02/22/20 Deut 4   Habakkuk 1-3 2 Corin 12-13
           
           
           
           

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabbat Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
4 2/29/2020 Deut 5   Zephaniah 1-3 Gal 1-2
4 3/7/2020 Deut 6   1 Chron 1 Gal 3
4 3/14/2020 Deut 7   1 Chron 2 Gal 4
4 3/21/2020 Deut 8   1 Chron 3-4 Gal 5-6
4 3/28/2020 Deut 9 1 Chron 5-6   Eph 1-2
4 4/4/2020 Deut 10 1 Chron 7-8   Eph 3-4
4 4/11/2020 Deut 11 1 Chron 9   Eph 5-6
4 4/18/2020 Deut 12 1 Chron 10-11   Phillip 1-2
4 4/25/2020 Deut 13 1 Chron 12-13   Phillip 3-4
4 5/2/2020 Deut 14 1 Chron 14-15   Col 1-2
4 5/9/2020 Deut 15 1 Chron 16   Col 3-4
4 5/16/2020 Deut 16 1 Chron 17-18   1 Thes 1-3
4 5/23/2020 Deut 17 1 Chron 19-21   1 Thes 4-5
4 5/30/2020 Deut 18 1 Chron 22-24   2 Thes 1-3
4 6/6/2020 Deut 19 1 Chron 25-29   1 Tim 1-3
4 6/13/2020 Deut 20 1 Chron 25-29   1 Tim 4-6
4 6/20/2020 Deut 21 Zechariah 1-5   2 Tim 1-2
4 6/27/2020 Deut 22 Zechariah 6-9   2 Tim 3-4
4 7/4/2020 Deut 23 Zechariah 10-14   Titus
4 7/11/2020 Deut 24 2 Chron 1-5   Philemon
4 7/18/2020 Deut 25 2 Chron 6-8   Rev 1-2
4 7/25/2020 Deut 26 2 Chron 9-11   Rev 3-4
4 8/1/2020 Deut 27 2 Chron 12-16   Rev 5-7
4 8/8/2020 Deut 28 2 Chron 17-20   Rev 8-10
4 8/15/2020 Deut 29 2 Chron 21-25   Rev 11-12
4 8/22/2020 Deut 30   2 Chron 26-29 Rev 13-14
4 8/29/2020 Deut 31   2 Chron 30-32 Rev 15-17
4 9/5/2020 Deut 32   2 Chron 33-34 Rev 18-19
4 9/12/2020 Deut 33   2 Chron 35-36 Rev 20-21
4 9/19/2020 Deut 34   Malachi Rev 22
4 9/26/2020 Gen 1 Josh 1-4 Ps 1 Mat 1 – 2:18
4 10/3/2020 Gen 2 Josh 5-7 Ps 2-3 Mat 2:19 – 4:25
4 10/10/2020 Gen 3 Josh 8-9 Ps 4-6 Mat 5
4 10/17/2020 Gen 4 Josh 10-11 Ps 7-8 Mat 6 – 7:12
4 10/24/2020 Gen 5 Josh 12-14 Ps 9 Mat 7:13 – 8:34
4 10/31/2020 Gen 6 Josh 15 Ps 10-12 Mat 9
4 11/7/2020 Gen 7 Josh 16-18 Ps 13-17 Mat 10
4 11/14/2020 Gen 8 Josh 19-20 Ps 18 Mat 11 – 12:21
4 11/21/2020 Gen 9 Josh 21-22 Ps 19 Mat 12:22 – 13:23
4 11/28/2020 Gen 10 Josh 23-24 Ps 20-22 Mat 13:24 – 14:21
4 12/5/2020 Gen 11 Judges 1-2 Ps 23-25 Mat 14:22 – 15:39
4 12/12/2020 Gen 12 Judges 3-4 Ps 26-28 Mat 16 – 17:21
4 12/19/2020 Gen 13 Judges 5-6 Ps 29-30 Mat 17:22 – 18:35
4 12/26/2020 Gen 14 Judges 7-8 Ps 31-32 Mat 19 – 20:16
4 1/2/2021 Gen 15-16 Judges 9 Ps 33-34 Mat 20:17 – 21:22
4 1/9/2021 Gen 17 Judges 10-11 Ps 35 Mat 21:23 – 22:22
4 1/16/2021 Gen 18 Judges 12-13 Ps 36-37 Mat 22:23 – 23:39
4 1/23/2021 Gen 19 Judges 14-15 Ps 38-40 Mat 24
4 1/30/2021 Gen 20 Judges 16-17 Ps 41-44 Mat 25
4 2/6/2021 Gen 21 Judges 18-19 Ps 45-47 Mat 26
4 2/13/2021 Gen 22-23 Judges 20-21 Ps 48 Mat 27
           
           
           
           
           
           

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabbat Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
5 2/20/2021 Gen 24 1 Sam 1-2 Ps 49-50 Mat 28 – Mark 1-28
5 2/27/2021 Gen 25 1 Sam 3-5 Ps 51-54 Mark 1:29 – 2:28
5 3/6/2021 Gen 26 1 Sam 6-8 Ps 55-56 Mark 3 -4:23
5 3/13/2021 Gen 27 1 Sam 9-11 Ps 57-58 Mark 4:24 – 5:34
5 3/20/2021 Gen 28 1 Sam 12-13 Ps 59-62 Mark 5:35 – 6:32
5 3/27/2021 Gen 29 1 Samuel 14-15 Psalm 63 Mark 6:33 – 7:23
5 4/3/2021 Gen 30 1 Sam 16-17 Ps 64 Mark 7:24 – 8:38
5 10/04/2021 Gen 31 Sam 18-19 Ps 65-67 Mark 9
5 17/04/2021 Gen 32 1 Sam 20-21 Ps 68 Mark 10
5 24/04/2021 Gen 33 1 Sam 22-24 Ps 69 Mark 11 – 12:17
5 01/05/2021 Gen 34 1 Sam 25-27 Ps 70 Mark 12:18 – 13:37
5 08/05/2021 Gen 35 1 Sam 28-30 Ps 71 Mark 14:1-31
5 15/05/2021 Gen 36 1 Sam 31 Ps 72-75 Mark 14:32-72
5 22/05/2021 Gen 37 2 Sam 1-2 Ps 76-77 Mark 15
5 29/05/2021 Gen 38 2 Sam 3 Ps 78 Mark 16 – Luke 1:26
5 05/06/2021 Gen 39 2 Sam 4-7 Ps 79 Luke 1:27-80
5 12/06/2021 Gen 40 2 Sam 8-10 Ps 80-81 Luke 2
5 19/06/2021 Gen 41 2 Sam 11-12 Ps 82-84 Luke 3 – 4:30
5 26/06/2021 Gen 42 2 Sam 13-14 Ps 85 Luke 4:31 – 5:39
5 03/07/2021 Gen 43 2 Sam 15-16 Ps 86-87 Luke 6
5 10/07/2021 Gen 44 2 Sam 17-18 Ps 88 Luke 7
5 17/07/2021 Gen 45 2 Sam 19 Ps 89 Luke 8:1-48
5 24/07/2021 Gen 46 2 Sam 20-21 Ps 90-92 Luke 8:49 – 9:50
5 31/07/2021 Gen 47 2 Sam 22-23 Ps 93 Luke 9:51 – 10:42
5 07/08/2021 Gen 48 2 Sam 24 Ps 94-98 Luke 11
5 14/08/2021 Gen 49 1 Kings 1 Ps 99-102 Luke 12
5 21/08/2021 Gen 50 1 Kings 2 Ps 103-104 Luke 13 – 14:11
5 28/08/2021 Ex 1 1 Kings 3-4 Ps 105 Luke 14:12 – 15:32
5 04/09/2021 Ex 2 1 Kings 5-6 Ps 106 Luke 16-17
5 11/09/2021 Ex 3 1 Kings 7 Ps 107 Luke 18
5 18/09/2021 Ex 4 1 Kings 8 Ps 108 Luke 19
5 25/09/2021 Ex 5 1 Kings 9-10 Ps 109 Luke 20
5 02/10/2021 Ex 6 1 Kings 11-12 Ps 110-111 Luke 21
5 09/10/2021 Ex 7 1 Kings 13-14 Ps 112-114 Luke 22:1-38
5 16/10/2021 Ex 8 1 Kings 15-16 Ps 115-117 Luke 22:39-71
5 23/10/2021 Ex 9 1 Kings 17-18 Ps 118 Luke 23:1-49
5 30/10/2021 Ex 10-11 1 Kings 19 Ps 119:1-74 Luke 23:50 – 24:53
5 06/11/2021 Ex 12 1 Kings 20 Ps 119:75-131 John 1
5 13/11/2021 Ex 13 1 Kings 21-22 Ps 119:132-176 John 2-3
5 20/11/2021 Ex 14 Isaiah 1-3 Ps 120 John 4:1-42
5 27/11/2021 Ex 15 Isaiah 4-7 Ps 121 John 4:43 – 5:29
5 04/12/2021 Ex 16 Isaiah 9-11 Ps 122 John 5:30 – 6:27
5 11/12/2021 Ex 17-18 Isaiah 12-14 Ps 123-128 John 6:28-71
5 18/12/2021 Ex 19 Isaiah 15-19 Ps 129-131 John 7
5 25/12/2021 Ex 20 Isaiah 20-23 Ps 132-134 John 8
5 01/01/2022 Ex 21 Isaiah 24-27 Ps 135 John 9
5 08/01/2022 Ex 22 Isaiah 28-29 Ps 136-138 John 10
5 15/01/2022 Ex 23 Isaiah 30-33 Ps 139 John 11
5 22/01/2022 Ex 24 Isaiah 34-36 Ps 140-143 John 12
5 29/01/2022 Ex 25 Isaiah 37-39 Ps 144-145 John 13
5 05/02/2022 Ex 26 Isaiah 40-42 Ps 146 John 14-15
5 12/02/2022 Ex 27 Isaiah 43-45 Ps 147 John 16-17
5 19/02/2022 Ex 28 Isaiah 46-49 Ps 148 John 18
5 26/02/2022 Ex 29 Isaiah 50-54 Ps 149-151 John 19
5 05/03/2022 Ex 30 Isaiah 55-58 Prov 1 John 20-21
5 12/03/2022 Ex 31 Isaiah 59-62 Prov 2 Acts 1
5 19/03/2022 Ex 32 Isaiah 63-65 Prov 3 Acts 2
5  26/03/2022 Ex 33 Isaiah 66 Prov 4-5 Acts 3

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabbat Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
6 21/03/2015 Ex 34 Jer 1-2 Prov 6 Acts 4
6 28/03/2015 Ex 35 Jer 3-4 Prov 7 Acts 5
6 04/04/2015 Ex 36 Jer 5-6 Prov 8 Acts 6 – 7:22
6 11/04/2015 Ex 37 Jer 7-9 Prov 9-10 Acts 7:23-60
6 18/04/2015 Ex 38 Jer 10-12 Prov 11 Acts 8
6 25/04/2015 Ex 39 Jer 13-15 Prov 12 Acts 9
6 02/05/2015 Ex 40 Jer 16-18 Prov 13 Acts 10
6 09/05/2015 Lev 1-2 Jer 19-21 Prov 14 Acts 11
6 16/05/2015 Lev 3 Jer 22-23 Prov 15 Acts 12
6 23/05/2015 Lev 4 Jer 24-25 Prov 16 Acts 13
6 30/05/2015 Lev 5 Jer 26-28 Prov 17 Acts 14
6 06/06/2015 Lev 6 Jer 29-31 Prov 18 Acts 15
6 13/06/2015 Lev 7 Jer 32-33 Prov 19 Acts 16
6 20/06/2015 Lev 8 Jer 34-36 Prov 20 Acts 17
6 27/06/2015 Lev 9 Jer 37-39 Prov 21 Acts 18
6 04/07/2015 Lev 10 Jer 40-43 Prov 22 Acts 19
6 11/07/2015 Lev 11 Jer 44-46 Prov 23 Acts 20
6 18/07/2015 Lev 12 Jer 47-48 Prov 24 Acts 21
6 25/07/2015 Lev 13 Jer 49-50 Prov 25 Acts 22
6 01/08/2015 Lev 14 Jer 51 Prov 26 Acts 23
6 08/08/2015 Lev 15 Jer 52 Prov 27-28 Acts 24
6 15/08/2015 Lev 16 Ezek 1-3 Prov 29 Acts 25
6 22/08/2015 Lev 17 Ezek 4-6 Prov 30 Acts 26
6 29/08/2015 Lev 18 Ezek 7-9 Prov 31 Acts 27
6 05/09/2015 Lev 19 Ezek 10-13   Acts 28
6 12/09/2015 Lev 20 Ezek 14-16   Jacob 1 – 2:13
6 19/09/2015 Lev 21 Ezek 17-19   Jacob 2:14 – 3:18
6 26/09/2015 Lev 22 Ezek 20-22   Jacob 3:19 – 5:20
6 03/10/2015 Lev 23 Ezek 23-25   1 Peter 1-2
6 10/10/2015 Lev 24 Ezek 26-28   1 Peter 3-4
6 17/10/2015 Lev 25 Ezek 29-32   1 Peter 5 & 2 Peter 1
6 24/10/2015 Lev 26 Ezek 33-36   2 Peter 2-3
6 31/10/2015 Lev 27 Ezek 37-39   1 John 1-2
6 07/11/2015 Num 1 Ezek 40-42   1 John 3-4
6 14/11/2015 Num 2 Ezek 43-46   1 John 5 & 2 John 1
6 21/11/2015 Num 3 Ezek 47-48 Job 1-2 3 John 1 & Jude
6 28/11/2015 Num 4   Job 3-6 Hebrews 1-2
6 05/12/2015 Num 5   Job 7-10 Hebrews 3-4
6 12/12/2015 Num 6   Job 11-14 Hebrews 5-6
6 19/12/2015 Num 7   Job 15-18 Hebrews 7-8
6 26/12/2015 Num 8   Job 19-21 Hebrews 9
6 02/01/2016 Num 9   Job 22-25 Hebrews 10
6 09/01/2016 Num 10   Job 26-29 Hebrews 11
6 16/01/2016 Num 11   Job 30-32 Hebrews 12-13
6 23/01/2016 Num 12   Job 33-35 Romans 1
6 30/01/2016 Num 13   Job 36-38 Romans 2
6 06/02/2016 Num 14   Job 39-42 Romans 3
6 13/02/2016 Num 15 Daniel 1-3   Romans 4-5
6 20/02/2016 Num 16 Daniel 4-6   Romans 6-7
6 27/02/2016 Num 17 Daniel 7-9   Romans 8
6 05/03/2016 Num 18 Daniel 10-12   Romans 9

Triennial Tanach Cycle Beginning Aviv

Year Shabbat Torah Neviim Ketuvim Brit Chadasha
7 12/03/2016 Num 19 Hosea 1-2 So of So 1-5 Romans 10-11
7 19/03/2016 Num 20 Hosea 3-7 So of So 6-8 Romans 12-13
7 26/03/2016 Num 21 Hosea 8-14   Romans 14-15
7 02/04/2016 Num 22 Ruth 1-4   Romans 16
7 09/04/2016 Num 23 Joel 1-3 Lam 1 1 Corin 1
7 16/04/2016 Num 24 Amos 1-4 Lam 2 1 Corin 2-3
7 23/04/2016 Num 25 Amos 5 Lam 3 1 Corin 4-5
7 30/04/2016 Num 26 Amos 6-9 Lam 4-5 1 Corin 6
7 07/05/2016 Num 27 Obadiah Eccl 1-4 1 Corin 7
7 14/05/2016 Num 28 Jonah 1-4 Eccl 5-7 1 Corin 8-9
7 21/05/2016 Num 29 Micah 1-3 Eccl 8-10 1 Corin 10
7 28/05/2016 Num 30 Micah 4-7 Eccl 11-12 1 Corin 11
7 04/06/2016 Num 31 Nahum 1-3 Esther 1-2 1 Corin 12
7 11/06/2016 Num 32   Esther 3-10 1 Corin 13-14
7 18/06/2016 Num 33   Ezra 1-2 1 Corin 15
7 25/06/2016 Num 34   Ezra 3-7 1 Corin 16 & 2 Corin 1
7 02/07/2016 Num 35   Ezra 8-10 2 Corin 2-3
7 09/07/2016 Num 36   Neh 1-4 2 Corin 4-5
7 16/07/2016 Deut 1   Neh 5-7 2 Corin 6-7
7 23/07/2016 Deut 2   Neh 8-10 2 Corin 8-9
7 30/07/2016 Deut 3 Haggai Neh 11-13 2 Corin 10-11
7 06/08/2016 Deut 4 Habakkuk 1-3   2 Corin 12-13
7 13/08/2016 Deut 5   Zephaniah 1-3 Gal 1-2
7 20/08/2016 Deut 6   1 Chron 1 Gal 3
7 27/08/2016 Deut 7   1 Chron 2 Gal 4
7 03/09/2016 Deut 8   1 Chron 3-4 Gal 5-6
7 10/09/2016 Deut 9   1 Chron 5-6 Eph 1-2
7 17/09/2016 Deut 10   1 Chron 7-8 Eph 3-4
7 24/09/2016 Deut 11   1 Chron 9 Eph 5-6
7 01/10/2016 Deut 12   1 Chron 10-11 Phillip 1-2
7 08/10/2016 Deut 13   1 Chron 12-13 Phillip 3-4
7 15/10/2016 Deut 14   1 Chron 14-15 Col 1-2
7 22/10/2016 Deut 15   1 Chron 16 Col 3-4
7 29/10/2016 Deut 16   1 Chron 17-18 1 Thes 1-3
7 05/11/2016 Deut 17   1 Chron 19-21 1 Thes 4-5
7 12/11/2016 Deut 18   1 Chron 22-24 2 Thes 1-3
7 19/11/2016 Deut 19   1 Chron 25-29 1 Tim 1-3
7 26/11/2016 Deut 20   1 Chron 25-29 1 Tim 4-6
7 03/12/2016 Deut 21   Zechariah 1-5 2 Tim 1-2
7 10/12/2016 Deut 22   Zechariah 6-9 2 Tim 3-4
7 17/12/2016 Deut 23   Zechariah 10-14 Titus
7 24/12/2016 Deut 24   2 Chron 1-5 Philemon
7 31/12/2016 Deut 25   2 Chron 6-8 Rev 1-2
7 07/01/2017 Deut 26   2 Chron 9-11 Rev 3-4
7 14/01/2017 Deut 27   2 Chron 12-16 Rev 5-7
7 21/01/2017 Deut 28   2 Chron 17-20 Rev 8-10
7 28/01/2017 Deut 29   2 Chron 21-25 Rev 11-12
7 04/02/2017 Deut 30   2 Chron 26-29 Rev 13-14
7 11/02/2017 Deut 31   2 Chron 30-32 Rev 15-17
7 18/02/2017 Deut 32   2 Chron 33-34 Rev 18-19
7 25/02/2017 Deut 33   2 Chron 35-36 Rev 20-21
7 04/03/2017 Deut 34   Malachi Rev 22